ความเคลื่อนไหว
สำนักงานปปส.ภาค1 จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 9 จังหวัด

สำนักงานปปส.ภาค1 จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 9 จังหวัด

สำนักงานปปส.ภาค 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อมุ่งเน้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชน ด้วยการใช้ช่องทางสื่อสารมวลชนทุกรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ

นายพัฒนพันธุ์  สุขยิ่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานปปส.ภาค 1   เป็นประธาน พร้อมด้วย นายทิพเมษฐ์  สังขวรรณะ  ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ  จัดกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ปปส.ภาค 1  ณ สวนนงนุช ตำบลนาจอมเทียน  อำเภอสัตหีบ   จังหวัดชลบุรี  ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดาบ หมู่ 6 ตำบลบ่อโพง  อำเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   และพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้แทนจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี สมุทรปราการ หน่วยงาน ศอ.ปส.หรือพัฒนาชุมชน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 1  รวมทั้งสิ้น 94 คน

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่สอดรับแผนงานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยได้กำหนดอยู่ในแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 เน้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชน  โดยไม่ต้องจำแนกสถานะกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการใช้ช่องทางสื่อสารมวลชนทุกรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย การสร้างกระบวนการและศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน  ด้าน

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เช่น ชุมชน สื่อมวลชนเป็นต้น  โดยเฉพาะสื่อมวลชน  เป็นกลไกหลักในการสื่อสารส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของปัญหายาเสพติด  ที่มีต่อตนเอง และประเทศชาติ เป็นพลังในการช่วยภาครัฐให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ระหว่างภาครัฐ และสื่อมวลชน เกิดการบูรณาการการทำงาน โดยมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือการทำงาน สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนรวมถึงเพื่อให้สื่อมวลชนได้เข้าใจยุทธศาสตร์การดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสยาเสพติดในพื้นที่ต่อไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

86 − = 81