ความเคลื่อนไหว
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานด้านการบริหารจัดการและการบริการด้านการท่องเที่ยวเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว OTOP รุ่นที่ 1

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานด้านการบริหารจัดการและการบริการด้านการท่องเที่ยวเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว OTOP รุ่นที่ 1


เมื่อวันที่ 16 ส.ค.60 ที่ห้องประชุมบริษัท ศรีเจริญบ้านและที่ดิน จำกัด ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานด้านการบริหารจัดการและการบริการด้านการท่องเที่ยวเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว OTOP รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 และวันที่ 24,25 สิงหาคม 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน โดยมีคณะทำงานด้านการบริหารจัดการและการบริการด้านการท่องเที่ยวเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว OTOP ตลอดจนคณะสื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการ
นางวินิจ บัวเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าว วันนี้ได้มีการจัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานด้านการบริหารจัดการและการบริการด้านการท่องเที่ยวเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว OTOP ที่เกี่ยวข้อง โดยเราได้จัดอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นแรกระหว่างวันที่ 16 และวันที่ 24,25 สิงหาคม โดยวันนี้จะเป็นการอบรมให้ความรู้ ในเรื่องของการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจากประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ มาให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ และได้รับเกียรติจากอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มาบรรยายให้ความรู้ ในเรื่องของการยกระดับการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ในวันนี้ และในวันที่ 24,25 สิงหาคม เราจะพาคณะทำงานในรุ่นแรก ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว อำเภอแกลง เพื่อที่จะนำกลับมาวางแผนและมาพูดคุยร่วมกันในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 50 = 51