ความเคลื่อนไหว
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ


11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์และร่วมเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 8 ก.ย.59 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2559 “สืบสานวัฒนธรรม ตำนานวิถีสมุทรปราการ” โดยภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยของเยาวชนในจังหวัด การแสดงการแต่งกาย/ชุดท้องถิ่น พร้อมความสามารถพิเศษของเยาวชน การจัดบูธนิทรรศการ ประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัด การแสดงสินค้าท้องถิ่น การเสวนาปัญหาเด็กและเยาวชนในจังหวัด และการเปิดเวทีเล่าความดี ของเยาวชนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์ จึงถือเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์ และร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ
จังหวัดสมุทรปราการ จึงมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน และเป็นการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนร่วมกันสืบสานและเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมไทย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

71 − 62 =