ความเคลื่อนไหว
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดทำข้อเสนอเพื่อการพัฒนาและการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดทำข้อเสนอเพื่อการพัฒนาและการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสมุทรปราการ


เมื่อวันที่ 21 มี.ค.60 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดทำข้อเสนอเพื่อการพัฒนาและการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ชี้แจงวัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดทำข้อเสนอเพื่อพัฒนาฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ เสนานุช ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อสถานการณ์การจัดสวัสดิการสังคมระดับประเทศ/จังหวัด ให้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม/ชุมชน/ท้องถิ่น จำนวน 100 คน

โดยประเด็นหลักในการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดทำข้อเสนอเพื่อการพัฒนาและการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ในครั้งนี้ มีการพูดคุยในหัวข้อเรื่องของสวัสดิการสังคมคืออะไร การจัดสวัสดิการสังคมของไทยปัจจุบันเป็นอย่างไร ทิศทางการจัดสวัสดิการสังคมของไทยและสมุทรปราการ ควรเป็นอย่างไร และจัดทำข้อเสนอการพัฒนาและการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสมุทรปราการ โดยแบ่งผู้เข้ารับการอบรมออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มที่ 1 กลุ่มเหยื่อค้ามนุษย์/ผู้เสียหายจากการค้าประเวณี กลุ่มที่ 2 กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง/คนขอทาน กลุ่มที่ 3 กลุ่มเด็กและเยาวชน/สตรีและครอบครัว กลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ/ทุพลภาพ เพื่อระดมความคิดเห็นสถานการณ์ปัญหาชองกลุ่มเป้าหมาย ข้อเสนอการพัฒนาและการจัดสวัสดิการสังคมของกลุ่มเป้าหมาย ก่อนนำเสนอผลการประชุม และสรุปผลการประชุม ในครั้งนี้

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

86 + = 94