ความเคลื่อนไหว
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับกรมการศาสนา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับกรมการศาสนา


และวัดบางด้วนนอก จัดการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2561

วันที่ 23 ม.ค.61 ที่ศาลาการเปรียญ วัดบางด้วนนอก ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับกรมการศาสนา และวัดบางด้วนนอก จัดการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ และมี นายโกวิท ผกามาศ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ในนามคณะกรรมการจัดการประกวด กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายพลากร เทศนำ นายกพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ ,นายวิชัย จันทร์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ,กำนันบัญชา มั่นทองคำ กำนันตำบลบางด้วน ตลอดจน ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร แพทย์ประจำตำบล คณะครู นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับมอบหมายจากกรมการศาสนาให้จัดการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา ตลอดจนได้ฝึกฝนทักษะการพูดต่อที่ประชุมและฝึกปฏิบัติมารยาทไทยในศาสนพิธี พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ผ่านขบวนการบรรยายธรรม โดยแบ่งนักเรียนที่สมัครเข้าประกวด ออกเป็น 4 ระดับชั้น ได้แก่ 1.ระดับประถมศึกษาตอนต้น ป.1-3 จำนวน 13 คน // 2.ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-6 จำนวน 18 คน // 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 จำนวน 8 คน และ4.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 45 คน โดยคณะกรรมการตัดสิน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 3 คน และพระสงฆ์ที่จบเปรียญธรรมขั้นสูง 3 รูป สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละระดับชั้น จะเป็นตัวแทนของจังหวัดไปประกวดในระดับภาคต่อไป
โดยการจัดประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการศาสนา และได้รับความเมตตาจากพระครูโกศลพัฒนาภรณ์ ดร. เจ้าอาวาสวัดบางด้วนนอก ประธานฝ่ายสงฆ์ บริจาคปัจจัยสมทบ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องของอาหาร กลางวัน และสถานที่ในการจัดประกวด ในครั้งนี้ด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

81 + = 91