ความเคลื่อนไหว
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ


จัดโครงการสร้างนักบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 20 ก.พ.61 ที่ห้องประชุม 2 สถานต่างอากาศบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการสร้างนักบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีนายนรินทร์ บุญพร้อม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมเสวนา ในหัวข้อการสร้างสรรค์องค์กร และประเด็นต่างๆ พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และผู้แทนสถานประกอบการ ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุม
สืบเนื่องจากนโยบายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้กรอบแนวคิดในการพัฒนากำลังคน ในวาระที่ 3 เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดทำกรอบแนวคิด “แรงงานสัมพันธ์แบบหุ่นส่วน”เสื่อส่งเสริมสนับสนุนนายจ้างลูกจ้างให้เข้าสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างราบรื่น โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนการส่งเสริมให้นายจ้าง และลูกจ้าง มีการปฏิบัติต่อกันด้วยแรงงานสัมพันธ์ที่ดี โดยน้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องความสามัคคีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการบริหารงานแรงงานสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนจริยธรรม ซึ่งทั้งนายจ้าง และลูกจ้างจะร่วมกันในการออกแบบสภาพการจ้าง การทำงานโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบ และความปรารถนาดีที่มีต่อกัน และต่อองค์กร

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

99 − 93 =