ความเคลื่อนไหว

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เขต 2

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เขต 2 ตลอดจนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งสหกรณ์ต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการ และโรงเรียนวัดสวนส้ม จัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2558
ที่โรงเรียนวัดสวนส้ม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เขต 2 ตลอดจนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งสหกรณ์ต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการ และโรงเรียนวัดสวนส้ม จัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2558 โดยมีนายพรชัย สังวรเจต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มาเป็นประธานเปิดงาน และนายวิชิต นวลชื่น สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ นำกล่าวรายงาน ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2534 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน และเพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2557 ได้แก่ รางวัลผลิตภัณฑ์สมาชิกสหกรณ์นักเรียนดีเด่น ผลิตภัณฑ์มาลัยเศษผ้า ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดโรงเรียนคลองมหาวงก์ // รางวัลการประกวดเรียงความสหกรณ์ หัวข้อ สหกรณ์กับชีวิตประจำวัน ได้แก่ เด็กหญิงพีรดา แนวคำ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดโรงเรียนคลองมหาวงก์ , เด็กหญิง กรกมล แน่นอุดร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดโรงเรียนวัดสวนส้ม , เด็กหญิงนิชานันท์ มั่นคง และเด็กหญิงณัฐนรี คำยะอุ่น ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดโรงเรียนวัดสวนส้ม // รางวัลครูสหกรณืดีเด่น ได้แก่ นางสุดสวาท กาซูยี ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดโรงเรียนวัดสวนส้ม นอกจากนี้ยังได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียนทั้ง 11 โรงเรียน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดอีกด้วย
จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินเยี่ยมชมผลงาน การจัดนิทรรศการให้ความรู้ ของหน่วยงานต่างๆ เวทีการเสวนาของนักเรียน รวมทั้งพบปะให้กำลังใจกับกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มาร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม.

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 5 = 12