ความเคลื่อนไหว
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล


เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจหลลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

วันที่ 20 ก.พ.61 ที่ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ นำโดยนายปรัชญา ดิลกสัตยา สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยมี นายสวัสดิ์ อัครชาญชัยนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ มาบรรยายให้ความรู้กับข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และผู้แทนสหกรณ์ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 30 คน เข้าร่วมการประชุม
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ความสำคัญในการส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมภายในที่ดี ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารจัดการด้วยการนำหลักธรรมาภิบาลมาถือใช้และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง และได้เชิญชวนให้สหกรณ์ทุกประเภทดำเนินกิจการโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ซึ่งในการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ประกอบด้วยหลักธรรมาภิบาล 9 หลัก ได้แก่ 1. หลักประสิทธิผล //2. หลักประสิทธิภาพ //3. หลักการตอบสนอง //4. หลักภาระรับผิดชอบ //5. หลักความโปร่งใส //6. หลักการมีส่วนร่วม //7. หลักการมอบอำนาจ //8. หลักนิติกรรม และ 9. หลักความเสมอภาค
โดยการประชุมฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และสหกรณ์ที่เข้าร่วม ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ได้รับรู้และเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ซึ่งโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ได้มีการบรรยายในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยมีนายสวัสดิ์ อัครชาญชัยนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 52 = 56