ความเคลื่อนไหว
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ


PNOHT590613001021101 PNOHT590613001021102 PNOHT590613001021103 PNOHT590613001021104 PNOHT590613001021105

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.59 ที่ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบางเมืองใหม่ ชุมชนศรีเพชร อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบางเมืองใหม่ เพื่อเป็นการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ สู่ประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน และพ่อค้าประชาชน เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลทั่วประเทศ โดยในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ กอ.รมน.กับจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ลงสู่ประชาชนทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและศูนย์สาธิตการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
รวมทั้งหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะทำให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักรู้และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ ตลอดจนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนและสังคมอยู่ดีมีสุข

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

7 + 3 =