ความเคลื่อนไหว
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง


จัดโครงการเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ตำบลบางโปรง ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.61 ที่ลานอเนกประสงค์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง ได้โครงการเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ตำบลบางโปรง ครั้งที่ 1 เพื่อให้ความสำคัญต่อการบริหารราชการอย่างโปร่งใส สุจริต เปิดเผยข้อมูล และการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในทุกระดับ และเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของปัญหาความต้องการในพื้นที่ในอนาคต โดยมี นายพงษ์วรรณ ศุขโภคา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ,สมาชิกสภา อบต.บางโปรง ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้นำชุมชน พ่อค้า และประชาชน ชาวชุมชน ตำบลบางโปรง ทั้ง 4 หมู่ เข้าร่วมรับฟัง ปรึกษาหารือ และแรกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงหรือพัฒนาประเด็นร่วมกัน พร้อมนำปัญหาความต้องการที่ได้นำมาเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาตำบลสี่ปี
สำหรับการจัดโครงการเวทีประชาคม ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง สามารถนำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์จัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมและบรรจุลงในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้ประชาชนเกิดความผูกพัน รู้สึกรักและมีจิตรสำนึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นของตนเอง และเกิดความเข้าใจในประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน 3.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 4.เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุด ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้การบริหารงานงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 71 = 78