ความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1


Picture 001 Picture 002 Picture 003 Picture 004 Picture 005 Picture 008 Picture 009 Picture 012 Picture 013 Picture 015

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการและ สำนักงาน ปปส.ภาค.1 จัดโครงการอบรมครูสอนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวันภาค 1 จังหวัดสมุทรปราการ
ที่ห้องประชุมโรงเรียนป้วยฮั้ว ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการและ สำนักงาน ปปส.ภาค.1 จัดโครงการอบรมครูสอนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวันภาค 1 จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ดร.ธีระกุล เอี่ยมอำภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ
นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้กล่าวว่า การจัดอบรมโครงการอบรมครูสอนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวันภาค 1 จังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลเด็กปฐมวัย ที่ส่งผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างพื้นที่ฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย และตระหนักถึงความสำคัญของสื่อนิทานชุด” อ่านอุ่นรัก “ ในการเป็นเครื่องมือสำหรับสอน/เสริมสร้าง พื้นที่ฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกขน และครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 354 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการและ วิทยากรจาก สำนักงาน ปปส.ภาค.1ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

52 − = 43