ความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1


154682

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดการชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีร่วมใจ สร้างวินัยสุจริต เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กิจกรรมทางลูกเสือเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน

ที่ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน กฐิน กุยยกานนท์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดการชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีร่วมใจ สร้างวินัยสุจริต สพป.สมุทรปราการ เขต 1 โดยมีนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนางปภาภรณ์ ศรีแพทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน
สำหรับการจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีร่วมใจ สร้างวินัยสุจริต สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เด็กนักเรียนในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้กิจกรรมและขบวนการทางลูกเสือเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน ซึ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างวินัยเชิงบวก เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้เข้าร่วมงานชุมนุม ประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา จากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 480 คน

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

9 + 1 =