ความเคลื่อนไหว
สำนักงาน ป.ป.ช.ถนนพิษณุโลก จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต”รุ่นที่ 1 ระหว่างเดือนมีนาคม 2558

สำนักงาน ป.ป.ช.ถนนพิษณุโลก จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต”รุ่นที่ 1 ระหว่างเดือนมีนาคม 2558


55 003 55 004 55 005 55 006 55 007 55 008 55 009

สำนักงาน ป.ป.ช.ถนนพิษณุโลก จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต”รุ่นที่ 1 ระหว่างเดือนมีนาคม 2558
ที่ ห้องประชุมฟ้าคราม ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อนุกรรมการฯ ป.ป.ช. เป็นประธานบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จำนวน 60 คน เข้าร่วมรับฟังบรรยาย
สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก ในฐานะ หน่วยงานหลัก ที่มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ ในด้านการป้องกันและปราบปราการทุจริต พร้อมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์ สุจริต กลุ่มข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้เล็งเห็นว่า ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอคอร์รัปชั่น และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ มีความจำเป็น ที่จะต้องมี องค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงมีศักยภาพอย่างเหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบัติงาน เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายกับสำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก ดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ และประสบการณ์ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งสร้างเสริมทัศนคติค่านิยม ในความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นอกจากนั้นแล้ว ยังทำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีศักยภาพ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 16 = 26