ความเคลื่อนไหว
ส.ปชส.สมุทรปราการ จับมือ ป.ป.ช.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์

ส.ปชส.สมุทรปราการ จับมือ ป.ป.ช.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์

ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 9 จังหวัดภาคตะวันออก
วันนี้ (25 เมษายน 2561) เวลา 09.00 น. นายกมล เชียงวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่อง “การใช้สื่อออนไลน์พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์” ณ สถานตากอากาศบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
ด้านนางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับมอบหมายจากกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.) และสำนักงานประชาสัมพันธ์ในภาค 7 กำหนดจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่อง “การใช้สื่อออนไลน์พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์” ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กและเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชน 9 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ จำนวน 70 คน เข้ารับการอบรมพร้อมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “บทบาทเยาวชนกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต” โดยนายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และการอบรม “การใช้สื่อออนไลน์พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์” โดย ทีมวิทยากรจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมการฝึกปฏิบัติจริง
สำหรับการจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการดำเนินงานเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและพัฒนาศักยภาพให้กับเยาวชน ให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการนำไปสู่การป้องกันและต่อต้านการทุจริตส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคม เกิดความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมที่ดีงามแห่งคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้เด็กและเยาวชนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตอย่างยั่งยืนตลอดไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 4 = 4