ความเคลื่อนไหว
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ


สร้างความรู้ ความเข้าใจ โครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางด้านการเกษตรที่ถูกต้อง
เมื่อวันที่ 27 ก.ย.60 นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานสร้างการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้ร่วมงานประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ สื่อมวลชนและเกษตรกร จำนวน 180 คน ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ,โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ,โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำแนวนโยบายของรัฐบาลมาขับเคลื่อนงานโครงการด้านการเกษตรที่มุ่งเน้นขยายผลการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ขับเคลื่อนการขับเคลื่อนแนวคิดการส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่ สนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ขึ้น เกิดผลเป็นรูปธรรมในระยะสั้นและวางรากฐานการพัฒนาเกษตรกรให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางด้านการเกษตรที่ถูกต้อง ทั่วถึงและรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจข้อมูล ข่าวสาร นโยบาย เป้าหมายและวิธีการดำเนินการ รวมถึงผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

86 − 78 =