ความเคลื่อนไหว
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่

จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 7 ม.ค.61 ที่บริเวณโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564 ) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ภายใต้วิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ”ไทยแลนด์ 4.0” โดยมี นายอำนวย บุญริ้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายบุญธรรม อินทรแย้ม ,นายพงษ์ศักดิ์ ทับคล้าย รองนายกองค์การบริการส่วนตำบลแพรกษาใหม่ ,นายชนะ หงวนงามศรี ,นายพฤหัส รุ่งวิริยะวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ,พันโทสัมฤทธิ์ มุ่งพันธ์กลาง รองหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมมวลชน กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ ,กำนันธนสันต์ วัสสันต์ กำนันตำบลแพรกษาใหม่ ตลอดจนนายคเณศ กมลพันธ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ,สมาชิกสภา อบต.แพรกษาใหม่ ,ผู้ช่วย ,ผู้ใหญ่บ้าน ,สารวัตร ,แพทย์ประจำตำบล ,คณะ คสช.อำเภอเมืองสมุทรปราการ และพ่อค้าประชาชน ชาวตำบลแพรกษาใหม่ ตั้งแต่ หมู่ที่ 1 – 7 เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้กว่า 300 คน
สำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้ เป็นความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยความเห็นชอบของประชาคมหมู่บ้าน ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ประชาชนชาวชุมชนตำบลแพรกษาใหม่ ตั้งแต่ หมู่ที่ 1 – 7 ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ ที่บรรจุลงในแผนพัฒนาสี่ปี และถาม ตอบ แผนพัฒนาชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช่น การก่อสร้างถนน สะพาน ทางเดินเท้า 2. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เช่น ส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนการกีฬาและอุปกรณ์ ระบบการป้องกันภัย 3. ด้านการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น การส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น ด้านอนามัย ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์ และ 5. ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี เช่น ด้านอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กร

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

82 − = 74