ความเคลื่อนไหว
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง

จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ในหลักสูตร”พลังสูงวัยฟื้นฟูสุขภาพอย่างปลอดภัย ด้วยสมุนไพรไทยที่ยอดเยี่ยม“

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.61 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ในหลักสูตร”พลังสูงวัยฟื้นฟูสุขภาพอย่างปลอดภัย ด้วยสมุนไพรไทยที่ยอดเยี่ยม“ โดยมี นายพงษ์วรรณ ศุขโภคา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ อบต.บางโปรง ตลอดจนคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบางโปรง และคณะวิทยากร จากสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลบางโปรง ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน
จากวิวัฒนาการทางการแพทย์และสาธารณสุขทำให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ส่งผลให้จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่ากลุ่มหนึ่งของสังคม ในสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่เร่งรีบ ทำให้ทุกคนในครอบครัว ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ต้องขวนขวายหางานทำนอกบ้านหรือไปทำงานต่างถิ่น ปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง จึงพบว่าผู้สูงอายุมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ทั้งปัญหาที่เกิดจากความเสื่อมของระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกาย การขาดคนดูแลเอาใจใส่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายจิตใจของผู้สูงอายุ ผลที่ตามมานั้นอาจเป็นปัญหาของผู้สูงอายุและสังคมด้วย
เพื่อเป็นการตระหนักถึงคุณค่าและสุขภาพของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลบางโปรง รวมถึงเข้าใจสภาพปัญหาในด้านต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ในหลักสูตร”พลังสูงวัยฟื้นฟูสุขภาพอย่างปลอดภัย ด้วยสมุนไพรไทยที่ยอดเยี่ยม“ ในครั้งนี้ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆ และส่งเสริมการสร้างคุณค่าในตนเองให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดุแลสุขภาพอนามัยของตนเอง การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยการใช้สมุทรไพรไทย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

30 + = 31