ความเคลื่อนไหว
อบรมกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

อบรมกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 (สพป.สป.1) จัดอบรมพัฒนาวินัยและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ในระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 โดยมีดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพป.สป.1 เป็นประธานเปิดการอบรม และมีท่านประนัย วณิชชานนท์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และคุณมานิตย์ คณะโต นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จำนวน 73 คน เจ้าหน้าที่จากสพป.สป.1 จำนวน 12 คน รวม 85 คน
สำหรับการอบรมในครั้งนึ้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยแก่บุคลากรทางการศึกษา ในสพป.สมุทรปราการ เขต 1 และในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ ทำให้ลดการเกิดเรื่องร้องเรียนจากการปฏิบัติราชการ อีกทั้งยังเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาสู่ความเป็นเขตสุจริตและสถานศึกษาสุจริตอีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

95 − = 90