ความเคลื่อนไหว
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานแ

อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานแ


และชุดความรู้ภายใต้กรอบการดำเนินงาน 10 เรื่องตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 21 ก.พ.61 อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานและชุดความรู้ภายใต้กรอบการดำเนินงาน 10 เรื่องตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี นายทรงฤทธิ์ สามารถ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองสมุทรปราการ ฐานะผู้รับผิดชอบประจำตำบลบางปูใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมี ผู้ที่ได้รับการแต่ตั้งให้เป็น คณะกรรมการ และเลขานุการ ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ และระดับตำบล ประกอบไปด้วย ปลัดเทศบาลตำบลบางปู ,กำนันตำบลบางปูใหม่ ,จิตอาสาในพื้นที่ ตำบลบางปูใหม่ ,ปราชญ์ชาวบ้านประจำตำบลบางปูใหม่ ,เกษตรตำบลบางปูใหม่ ,ครู กศน.ตำบลบางปู ,พัฒนากรตำบลบางปูใหม่ และผู้แทนกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย กองพันทหารสื่อสาร ที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ตลอดจน ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ในเขตพื้นที่ตำบลบางปูใหม่ และพ่อค้า ประชาชนชาวชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลบางปูใหม่ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง โดยมีผู้ใหญ่เกียงไกร ชูไสว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลบางปูใหม่ ให้การต้อนรับ
ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกะลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ส่วนราชการหน่วยงานที่มีหรือจะมีโครงการ/กิจกรรมลงดำเนินการในพื้นที่ระดับดำบล หมู่บ้าน ใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ หน่วยงานความมั่นคง ปราชญ์ชาวบ้าน และจิตอาสาในพื้นที่ เป็นแกนหลัก โดยให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน โดยกำหนดกรอบหลักในการดำเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ดังนี้ 1. สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 2.คนไทยไม่ทิ้งกัน 3.ชุมชนอยู่ดีมีสุข 4.วิถีไทยวิถีพอเพียง 5.รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย 6.รู้กลไกการบริหารราชการ 7.รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 8.รู้เท่าทันเทคโนโลยี 9.ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 10.งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function)
โดยกระทรวงมหาไทยได้จัดทำคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1.ภาพรวมกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 2.การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของทีมระดับตำบล ตามกรอบหลักในการดำเนินการ 10 หัวข้อ เพื่อให้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ได้นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการ การปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

79 − = 72