ความเคลื่อนไหว
ังหวัดสมุทรปราการจัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที่ 1/2559

ังหวัดสมุทรปราการจัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที่ 1/2559


DSC_0003 DSC_0004 DSC_0008 DSC_0011 DSC_0018 DSC_0020

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.59 ที่ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที่ 1/2559 พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุม
จากที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้ว่าราชการ เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ ประธานหอการค้าจังหวัด เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน และพัฒนาการจังหวัด เป็นเลขานุการ โดยมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยในการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยใช้กลไกจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยใช้กลไกประชารัฐในพื้นที่ ได้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมทุกระดับบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่ ยึดความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามเป้าหมายของรัฐบาล 3 ด้าน ได้แก่ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีกลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน 1 เป้าหมาย 3 กลุ่มงาน 5 กระบวนงาน ดำเนินการใน 76 จังหวัด บริหารงานโดยวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือโซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์ ซึ่งจัดตั้งเป็นรูปบริษัท ใช้ชื่อว่า “บริษัทประชารัฐรักสามัคคี(ตามด้วยชื่อจังหวัด) จำกัด เป็นบริษัทที่บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส สร้างประโยชน์กลับมาสู่ชุมชน

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

61 − 60 =