ความเคลื่อนไหว
ู้ตรวจสำนักนายกฯติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรปราการ

ู้ตรวจสำนักนายกฯติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่จังหวัดสมุทรปราการ
นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตที่ 3 และคณะฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดที่ผ่านมา และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ภายหลังจากการประชุมผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตที่ 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรปราการ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและLogistice เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักและสายรอง สาย สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3 –บ้านบางพลีน้อย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ โดยเส้นทางดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทาง และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และประมงออกสู่ตลาดช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
จากนั้นได้เดินทางไปตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยศูนย์ฯดังกล่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกิดความพร้อมในการเพิ่มขีดความสามารถทางการเรียนรู้และแปรรูป เพื่อให้เป็นสถานที่รองรับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์และกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ผลิตและจำหน่ายปลาสลิดหรือปลาสลิดแปรรูป และผลิตภัณฑ์จากปลาสลิด ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ให้มีสถานที่แปรรูปปลาสลิดที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

11 + = 21