ความเคลื่อนไหว

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดเวทีให้ความรู้การส่งเสริมประชาธิปไตยโดยแนวทางประชารัฐ


PNOHT590622001008201 PNOHT590622001008202 PNOHT590622001008203 PNOHT590622001008204 PNOHT590622001008205

เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดเวทีให้ความรู้การส่งเสริมประชาธิปไตยโดยแนวทางประชารัฐ พร้อมทั้งระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.59 ที่ห้องประชุมโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ตำบางบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายธีรพล ศิรินานุวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดเวที “สภาพลเมืองระดม ความคิด วิเคราะห์ สาเหตุปัญหาและผลกระทบร่วมกันเกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยด้วยวิถีพลเมือง โดยมี เครือข่ายภาคประชาสังคมจากจังหวัดสมุทรปราการ นักเรียน เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 240 คน
การจัดเวทีสภาพลเมืองฯ ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการให้ความรู้การส่งเสริมประชาธิปไตย ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดในครั้งนี้นำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 3 = 2