ความเคลื่อนไหว
เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเทียว สถานที่ท่องเที่ยว ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเทียว สถานที่ท่องเที่ยว ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.60 ที่สถานตากอากาศบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯสมุทรปราการ นายธีรพล ชุมเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเทียว สถานที่ท่องเที่ยว ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “ บางปูรักพ่อ ” ให้กับนายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์ ที่ได้รางวัล อันดับ 1 ชื่อภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ( ใต้พระบารมี ) ,นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์ ได้รางวัล อันดับ 2 ชื่อภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ( มุ่งสารปณิธานพ่อ ) และ รางวัลอันดับ 3 ได้แก่ นายภัทรพงศ์ ดิลกโสภณ ชื่อภาพถ่ายทีส่งเข้าประกวด ( พลัง ) และมอบรางวัลชมเชย ให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการนี้ อีกจำนวน 20 รางวัล
สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเทียว สถานที่ท่องเที่ยว ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “ บางปูรักพ่อ “ ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อบิดาและผู้มีพระคุณ ตลอดจนยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคมไทย และเพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงานของชาติที่ต้องการให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทางเทศบาลบางปูได้จัดขึ้น
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลบางปูให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ประสบการณ์ ผ่านภาพถ่ายที่สวยงามและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และที่สำคัญประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภัคดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

67 − = 63