ความเคลื่อนไหว
เทศบาลตำบลบางปู ร่วมกับวัดชัยมงคล จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลบางปู ร่วมกับวัดชัยมงคล จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560


เมื่อวันที่ 26 มี.ค.60 ที่ศูนย์อบรมจริยธรรม เยาวชน วัดชัยมงคล ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ได้ให้เกียรติมาประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 โดยมีนางพริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลตำบลบางปู ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ พร้อมคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางปู ตลอดจนคณะครู ผู้ปกครอง พ่อค้า ประชาชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี
สำหรับการจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน โดยอาศัยคำสอนทางพระพุธรศาสนา 3.เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาและเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนที่เหมาะสม 4.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างช่วงโรงเรียนปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน ให้เป็นประโยชน์สูงสุด และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมืออันดีระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น 5.เพื่อให้เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรง มีความอดทน และสร้างความสามัคคีของหมู่คณะเมื่อมาอยู่ร่วมกัน 6.เพื่อตอบแทนพระคุณบิดา และมารดา ตามธรรมเนียมแต่โบราณ และรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม รวมถึงได้เผยแพร่พระธรรมวินัย เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้อยู่กับสังคมไทย
ในการจัดโครงการบรรพชาสามเณร ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากท่านพระครูภาวนาสมณคุณ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล เจ้าคณะตำบลท้ายบ้าน เป็นประธานอุปัชฌาย์ และเมตตาให้ใช้สถานที่ พร้อมทั้งจัดพระวิทยากรในการอบรม ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากคณะครูและผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนที่นำบุตรหลานมาเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ในปีนี้ จำนวน 209 คน โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ วันที่ 28 มีนาคม- 8 เมษายน 2560 เป็นเวลา 15 วัน

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 5 = 2