ความเคลื่อนไหว
เทศบาลตำบลบางเมืองจัดโครงการอบรมเรื่องภาษี และโครงการมอบใบประกาศฯและโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อยกย่องผู้ให้ความร่วมมือในการชำระภาษีอย่างสม่ำเสมอ

เทศบาลตำบลบางเมืองจัดโครงการอบรมเรื่องภาษี และโครงการมอบใบประกาศฯและโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อยกย่องผู้ให้ความร่วมมือในการชำระภาษีอย่างสม่ำเสมอ


0 01 1 02 3 5 7 9

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.59 ที่อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ เทศบาลตำบลบางเมืองจัดโครงการอบรมเรื่องภาษี และมอบใบประกาศฯและโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีนางสาวขนิษฐา ฤทธิศาสตร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง เป็นประธานเปิดโครงการ และนางกาญจนา ปั้นศิริ รองปลัดเทศบาลตำบลบางเมือง นำกล่าวถึงรายละเอียดในการจัดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกระทรวงมหาดไทย กำหนดให้กาจูงใจเพื่อกระตุ้นให้ผู้เสียภาษีให้ความร่วมมือชำระภาษี
โดยเทศบาลตำบลบางเมือง ได้จัดมอบประกาศ หรือโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการให้เกียรติและยกย่องผู้ให้ความร่วมมือในการชำระภาษีอย่างสม่ำเสมอ และเป็นการขอบคุณผู้เสียค่าภาษีฯ ซึ่งในปีนี้ได้คัดเลือก ผู้อยู่ในข่ายเสียภาษีที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามที่กฎหมายกำหนด ประจำปีภาษี 2559 ผู้เสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 50 คน และผู้ได้รับใบประกาศเกียรติบัตร จำนวน 150 คน และในโครงการยังมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ หัวข้อ ร่างพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
โดยนายสกล ลีโนทัย อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการบรรยายเรื่อง โอกาสที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอนาคตในยุค เออีซี และเทคโนโลยีมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีการค้าระหว่างประเทศ โดยด็อกเตอร์วิศรุต กระบวนสืบ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข , อดีตพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดและนครพนม.

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 1 = 3