ความเคลื่อนไหว
เทศบาลนครสมุทรปราการ จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนและกิจกรรมนันทนาการ ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน

เทศบาลนครสมุทรปราการ จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนและกิจกรรมนันทนาการ ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน


195155 195156 195157 195158 195159 195160 195161 195162 195163 195164 195165 195166 195167 195168 195169 195170

เทศบาลนครสมุทรปราการ จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนและกิจกรรมนันทนาการ ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีระหว่างชุมชน
ที่สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชนและกิจกรรมนันทนาการเพื่อประชาชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปี 2558 โดยในพิธีเปิดมีนายต่อศักดิ์ อัศวเหม รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และประชาชนจากชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการร่วมกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาชุมชนที่จัดขึ้น ด้วยเทศบาลนครสมุทรปราการ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนโดยเน้นให้ประชาชนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งต้องการส่งเสริมให้ประชาชนเยาวชน เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี และการที่ประชาชนจากชุมชนต่างๆ ได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมร่วมกันยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทำให้เกิดความสามัคคี สำหรับการแข่งขัน แบ่งชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ ออกเป็น 6 สี ซึ่งในปีนี้สีม่วงได้รับเกียรติ ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
โดยหลังจากพิธีเปิดการแข่งขันแล้ว มีการแข่งขันฟุตบอล 2 คู่ คู่แรกระหว่างทีมผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ และทีมกลุ่มสตรีผู้นำชุมชน / คู่ที่สองทีมผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ กับ ทีมผู้บริหารโรงพยาบาลสมุทรปราการ ส่วนประเภทกีฬาที่แข่งขัน มีกีฬาสากล ตะกร้อ กรีฑา วิ่งหนึ่งร้อยเมตร และวิ่งหกสิบเมตร และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านอีก 10 ชนิดกีฬา.

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

4 + 4 =