ความเคลื่อนไหว
เทศบาลนครสมุทรปราการ จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการของเทศบาลนครสมุทรปราการ

เทศบาลนครสมุทรปราการ จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการของเทศบาลนครสมุทรปราการ


ในพื้นที่บริเวณสุสานท้ายบ้าน เมื่อวันที่ 24 ก.ย.60 เทศบาลนครสมุทรปราการ จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการของเทศบาลนครสมุทรปราการ ในพื้นที่บริเวณสุสานท้ายบ้าน โดยมีนางพรเพ็ญ กลิ่นกำธรกุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายธนพล คารมปราชญ์ ที่ปรึกษาสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ,นายต่อศักดิ์ อัศวเหม อดีตรองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ ,นายธรรมศักดิ์ ดีสุคนธ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ,กลุ่มผู้นำชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบสุสานท้ายบ้าน และคณะสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
ตามที่เทศบาลนครสมุทรปราการ และมูลนิธิปากน้ำสุสาน ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันในการบริการสาธารณะ ฉบับลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริม ผลักดัน และประสานความร่วมมือ ในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลฯ ในการบริการสาธารณะซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล นั้น โดยบันทึกตกลงฉบับดังกล่าวเป็นเพียงกรอบแนวทางดำเนินงานอย่างกว้างๆ เท่านั้น การที่เทศบาลนครสมุทรปราการ จะดำเนินงานโครงการใดๆ ในพื้นที่ซึ่งเป็นทรัพย์สินของมูลนิธิปากน้ำสุสาน ทางเทศบาลฯจะต้องจัดส่งแผนการดำเนินงานและโครงการ ให้มูลนิธิปากน้ำสุสานทราบล่วงหน้า และเห็นชอบให้ดำเนินการก่อนจึงจะดำเนินการได้ โดยในเบื้องต้น เทศบาลนครสมุทรปราการ มีความประสงค์ที่จะพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าภายในสุสาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั่วไป ได้แก่ การปรับภูมิทัศน์ จัดทำสวนหย่อมเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป โดยพื้นที่ที่จะดำเนินการจะต้องเป็นพื้นที่ซึ่งมูลนิธิปากน้ำสุสาน กำหนด และมีหนังสือยินยอมให้เทศบาลนครสมุทรปราการ เข้าไปดำเนินการเพื่อปรับปรุงให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อีกครั้งหนึ่ง ไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่บริเวณที่เป็นหลุมฝังศพในปัจจุบันแต่อย่างใด
โดยนางพรเพ็ญ กลิ่นกำธรกุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ ได้กล่าวขณะนี้มีประชาชนเกิดความไม่เข้าใจในเรื่องของการทำ MOU ระหว่างเทศบาลนครสมุทรปราการ กับกรรมการมูลนิธิปากน้ำสุสาน โดยขอชี้แจงว่าการทำ MOU นั้น เป็นการทำบันทึกขอตกลงเบื้องต้นของการร่วมกันที่จะพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าในบริเวณสุสาน แต่นั้นหมายถึงว่าการที่จะใช้งบประมาณของทางราชการลงไปนั้นหมายถึงว่าทางมูลนิธิฯ นั้นต้องให้ความยินยอม การพัฒนานั้นทางเทศบาลจะไม่ไปแตะต้องหรือยุ่งกับหลุมศพบรรพบุรุษที่ฝังอยู่ที่สุสานนั้น ทางเทศบาลจะเน้นการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าที่อยู่ในสุสาน โดยมีกติกาว่าต้องได้รับคำยินยอมจากการกรรมการมูลนิธิฯ และต้องเป็นการทำโครงการที่เป็นประโยชน์ โดยให้ประชาชนส่วนรวมเข้าไปทำประโยชน์ได้ อย่างเช่น พัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะที่ออกกำลังกาย เป็นต้น อยากให้ทุกท่านสบายใจได้โดยเฉพาะผู้ที่มีบรรพบุรุษฝั่งอยู่ในสุสานแห่งนั้น ขอให้สบายใจได้ ทางมูลนิธิฯ และเทศบาลฯ จะไม่เข้าไปแตะต้องหลุมศพบรรพบุรุษของท่านโดยเด็ดขาด สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่เข้าใจ หรือสงสัย ถ้าเป็นรายละเอียดของการดำเนินงานมูลนิธิฯ ขอให้สอบถามกับทางมูลนิธิฯ แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทางเทศบาลฯ ที่จะเข้าไปพัฒนาอย่างไร ก็สามารถสอบถามมาได้ที่เทศบาลนครสมุทรปราการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

9 + 1 =