ความเคลื่อนไหว
เปิดอบรมเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย  (เวทคณิต)

เปิดอบรมเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 60 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3  โดยมีดร.ชูชาติ แก้วนอก รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาจาก 72 โรงเรียน  ๆ ละ 1 คน และมีวิทยากรให้ความรู้ได้แก่ 1.นางฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 2.นางวิจิตรา กิตติราช รองผอ.ร.ร.วัดโยธินประดิษฐ์ 3.นายทวี วรชินา ครูร.ร.อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 4.นายณัฐวัตร ศักดิ์ชัยชาญชล ครูร.ร.พร้านีลวัชระ 5.นางเรศวรัณยา รอดดี ครูร.ร.เอี่ยมสุรีย์ 6.นางสาวณัทฐนิตา เชยสุวรรณ ครูร.ร.ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง และน.ส.สุนารี ชัยราชา ครูร.ร.วัดชมนิมิตร

สำหรับวัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและความชำนาญในการใช้เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) และมีทักษะในการนำเทคนิคไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 3 = 1