ความเคลื่อนไหว

เมืองโบราณสมุทรปราการ จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์

33760 33766 33759

เมืองโบราณสมุทรปราการ จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
ที่ ค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ กลุ่มเมืองโบราณ จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ ประจำปี 2557 โดยนายอนุสิษฐ์ บางแสง ผู้จัดการฝ่ายบริการการศึกษา โรงเรียนเมืองโบราณเป็นประธานเปิดการอบรม มีน้องๆ นักเรียน และผู้ที่สนใจ จำนวนกว่า 30 คน เข้าร่วมโครงการ
นายอนุสิษฐ์ บางแสง ผู้จัดการฝ่ายบริการการศึกษา โรงเรียนเมืองโบราณกล่าวว่าโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ กลุ่มเมืองโบราณสมุทรปราการ จัดขึ้น ประกอบไปด้วย การอบรมทักษะ การเป็นมัคคุเทศก์ ทั้งการพูดในที่ชุมชน /// เทคนิคการเล่าเรื่อง /// การ ฝึกบุคคลิกภาพในการทำงานด้านการให้บริการ /// ความรู้เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษขั้นต้นเพื่อการมัคคุเทศก์ รวมไปถึง มีการพามัคคุเทศก์น้อย นำชมตามเส้นทาง พร้อมทั้งมีการฝึกการปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ ยังสถานที่จริง
อย่างไรก็ตามสำหรับการจัดอบรมดังกล่าวเพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ทั้งการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และการเผยแพร่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ /// การปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนในท้องถิ่นรักและหวงแหน ในวัฒนธรรมของชุมชน///การเสริมสร้างให้เยาวชนมีความกล้าแสดงออก และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดเป็นประโยชน์ ปลอดภัยจากยาเสพติด อบายมุข และประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความภูมิใจในคุณค่า และความสำคัญของมัคคุเทศก์น้อย ในฐานะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว อีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

81 + = 90