ความเคลื่อนไหว
เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 61 เวลา 9.30 น.

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 61 เวลา 9.30 น.

ที่ห้องประชุม อมาแรนธ์ บอลรูม โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดการสัมมนาเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ ในโครงการการสร้าง และพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม มีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ุ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการ โดย นายสมพล โนดไธสง อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ
โดยโครงการดังกล่าวมี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นที่ปรึกษา และดำเนินการโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ และสร้างจิตสานึกให้กับประชาชน ร่วมถึงสถานประกอบการอุตสาหกรรม ในการดูแลและเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบ ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชน สถานประกอบการ และส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบเครือข่ายฯสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบกิจการ โรงงาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อภาคอุตสาหกรรม สร้างความเชื่อมโยงของเครือข่ายฯ ระดับตำบล อำเภอ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
สำหรับโครงการ “การสร้างและพัฒนา เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัด สมุทรปราการ” เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสมาชิกเครือข่าย รักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ รวม 6 อําเภอ จํานวน 100 คน ซึ่งประกอบด้วยภําคผู้ประกอบการ ประชาชน หน่วยงานราชการ และท้องถิ่น
โดยออกแบบ Application “เครือข่ายอุตฯ รักษ์ปากน้า” เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อ ประสานงานของสมาชิก โดยสมาชิกสามารถ ดาวน์โหลด Application เพื่อติดตั้งทาง โทรศัพท์มือถือเพื่อทาการลงทะเบียน และ ใช้ในการรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

67 − = 57