ความเคลื่อนไหว
เมื่่อช่วงเช้าวันนี้ นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1

เมื่่อช่วงเช้าวันนี้ นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1

DSC_1230 DSC_1235 DSC_1238 DSC_1253 DSC_1254 DSC_1257 DSC_1276 DSC_1281 DSC_1288

เมื่่อช่วงเช้าวันนี้ นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน สู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ระหว่างวันที่ 9-10 มิ.ย.2558 ณ โรงแรมเบย์ ถ.ศรีนครินทร์ สำหรับผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสพป.สมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 20 โรงเรียน และสพป.สมุทรปราการ เขต 2 จำนวน 14 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 34 คน ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนละ 4 คน สังกัดสพป.สมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 20 โรงเรียน รวม 80 คน สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 2 จำนวน 14 โรงเรียน รวม 56 รวมทั้งสิ้น 136 คน สรุปรวมผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ 170 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PIZA) ในรายสมรรถนะ 4 ด้าน คือ การรู้่เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) และการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving) และได้รับเกียรติจากวิทยาซึ่งมีความรู้ความสามารถ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์เพ็ญจา เสมอเหมือน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นนทบุรี เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 และเขต 2 ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้เข้าอบรมจะมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติและนำเสนอผลงานใน 4 สมรรถนะด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

94 − 87 =