ความเคลื่อนไหว
โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและศึกษา ประจำปี 2559 สพป.สมุทรปราการ เขต 1

โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและศึกษา ประจำปี 2559 สพป.สมุทรปราการ เขต 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28 มิ.ย.59 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1นางปภาภรณ์ ศรีแพทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและศึกษา ประจำปี 2559 ของ สพป.สมุทรปราการ เขต1 โดยมีนางภาวรีย์ วงศ์วราภัทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต1 กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก นายอุดม บุตตะ หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ มาทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ,พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้กว่า 100 คน
จากข้อมูลที่เผยแพร่ทางสื่อต่างๆชี้ชัดว่าเด็กไทย โดยเฉพาะเด็กในเมืองมักจะถูกชักจูงเข้าสู่พฤติกรรมเสี่ยงในด้านต่างๆได้ง่าย เนื่องจากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงแหล่งอบายมุขและหลังเลิกเรียนต้องกลับไปอยู่บ้านตามลำพัง การขาดทักษะชีวิตทำให้หลายคนต้องสูญเสียอนาคตเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์/โรงเรียน ที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง จึงควรต้องทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือปกป้องและคุ่มครองเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต/และเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไป/ให้แก่เด็กและเยาวชนในความรับผิดชอบ
ทั้งนี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา/แม้จะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาโดยตำแหน่ง/แต่การจะดำเนินการใดๆ/เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก/ตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธสักราช 2546 นั้น/ครูและบุคลากรทางการศึกษา/ต้องการได้รับอบรมความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา/ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด/แต่เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่จำกัด/จึงทำให้ไม่สามารถจัดการอบรมตามหลักสูตรให้แก่ครูและบุคลากรทางศึกษาในสังกัดได้ครบถ้วน/ดั้งนั้น เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา/สามารถให้การดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนภายใต้ข้อจำกัดดังกล่าวโดยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและไม่เสี่ยงต่อการถูกร้องเรียน

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

24 − 14 =