ความเคลื่อนไหว
โรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดการสัมนาวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต

โรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดการสัมนาวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต


เมื่อวันที่ 3 ต.ค.60 ที่ห้องประชุมพระเทพโมลี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมุทรปราการ นายแพทย์สิทธิชัย กุลพรศิริกุล รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานการสัมนาวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต โดยมีนางเจริญ โอภาสเสถียร รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสมุทรปราการ กล่าวรายงาน
พร้อมด้วยนางสุนทรี เพิ่มพูนสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสมุทรปราการ ตลอดจนนักศึกษาฝึกปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไตการฟอกเลือดด้วยเครื่องฟอกไตเทียม รุ่นที่ 4 จากมหาวิยาลัยรังสิต ,โรงพยาบาลสมุทรปราการ ,โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ,สถาบันบำราศนราดูร์ และผู้จัดการอบรมสัมมนาวิชาการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับการจัดการสัมนาวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต ในครั้งนี้ โดยความร่วมมือของ 4 ภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นการแรกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการดูแลผู้ป่วยโรคไตซึ่งการบำบัดทดแทนไตที่ดีที่สุดคือการปลูกถ่ายไต เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพไม่เกิดสภาวะแทรกซ้อน โดยมีนายอนุพงศ์ ตั้งปณิธานนันท์ จาก บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด มาบรรยายในหัวข้อเรื่องระบบบำบัดน้ำสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

17 − = 11