ความเคลื่อนไหว
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ


“สัตตบงกชนิทรรศ” 2560 (Sattabongkoch Open House 0217)

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.61ที่ลานกิจกรรมโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “สัตตบงกชนิทรรศ” 2560 (Sattabongkoch Open House 0217) “เยือนถิ่นน้ำเงินฟ้า ก้าวหน้าวิชาการ สายธารแห่งความรู้ มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีนายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมี นายสมนึก อุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ประกออบด้วย คระฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมผู้ปกครองและครู ตลอดจนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีลักษณะเป็น นิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ภายใต้ชื่อว่า “สัตตบงกชนิทรรศ” 2560 (Sattabongkoch Open House 0217)
สำหรับการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงผลงานสู่สาธารณะชน 2.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้สนใจ ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนและสร้างสรรค์ความสัมพันธ์อันดี ในภาคีเครือข่ายการศึกษา โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 4.เพื่อเปิดเวทีวิชาการให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอในการจัดการศึกษาร่วมกัน 5.เพื่อเปิดเวทีแนะแนวการศึกษาต่ออันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการวางแผนการจัดการศึกษาของนักเรียนและผู้สนใจ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 8 = 2