ความเคลื่อนไหว
โรงเรียนสาธิตบางนา จัดกิจกรรมงานวันประเมินผลงานนักเรียน Leadership & Project Day เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ได้นำเสนอและเผยแพร่โครงงานนักเรียน

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดกิจกรรมงานวันประเมินผลงานนักเรียน Leadership & Project Day เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ได้นำเสนอและเผยแพร่โครงงานนักเรียน


%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2_2119 %e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2_3049 %e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2_4693 %e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2_5159 %e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2_5672 %e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2_7189 %e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2_7408 %e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2_8523 %e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2_9076 %e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2_9321

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.59 ที่โรงเรียนสาธิตบางนา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนสาธิตบางนา นำโดย ดร.นาฎฤดี จิตรรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตบางนา ร่วมกับคณะครู จัดกิจกรรมงานวันประเมินผลงานนักเรียน Leadership & Project Day. ขึ้น โดยมี คณะผู้ปกครอง และนักเรียน ตั้งแต่ตั้งระดับชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง
ซึ่งการจัดกิจกรรมงานวันประเมินผลงานนักเรียน Leadership & Project Day ในครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ตระหนักและเล็งเห็นประโยชน์ของการมีภาวะผู้นำในตนเอง และเชื่อในศักยภาพของนักเรียนว่าทุกคนสามารถเป็นผู้นำได้ ซึ่งการจัดกิจกรรมงานวันประเมินผลงานนักเรียน Leadership & Project Day นี้ ได้ให้นักเรียนเป็นผู้วางแผนงานต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบของโครงงาน ตั้งระดับชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจัดการนำเสนอนิทรรศการ โดยบูรณาการกับการฝึกอุปนิสัย 7 อุปนิสัยแห่งความสำเร็จ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญในการเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย ต่อไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทภาวะผู้นำให้กับนักเรียน //2. เพื่อฝึกทักษะการคิดแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น และ 3. เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง การฝึกให้เป็นผู้ใฝ่รู้ และเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน
สำหรับโรงเรียนสาธิตบางนา ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียน Lighthouse School ทั้งโรงเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โรงเรียนท้องถิ่นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโรงเรียนลำดับที่ 172 ของโลก โดยโรงเรียน Lighthouse School คือ โรงเรียนต้นแบบผู้นำ โดยนำหลัก 7 อุปนิสัยของบุคคลที่มีประสิทธิผลสูงมาเป็นพื้นฐานในการสร้างวัฒนธรรมแห่งผู้นำในตนเอง(Leader in me) ขึ้นในโรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา ผ่านทางการฝึกอบรม การแนะนำ การใช้สื่อ และการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ โดยบูรณาการหลักแห่งภาวะผู้นำและความมีประสิทธิผลเข้ากับหลักสูตรของโรงเรียน
ดร.นาฎฤดี จิรรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตบางนา ได้กล่าวว่า “โรงเรียนสาธิตบางนาจะมุ่งมั่นพัฒนา และหาแนวทางให้เกิดความยั่งยืนในการปลูกฝังให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญ และนำหลัก 7 อุปนิสัยของบุคคลที่มีประสิทธิผลสูงมาเป็นพื้นฐานในการสร้างวัฒนธรรมแห่งผู้นำในตนเอง ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเนื่อง จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพในอนาคตของสังคม และประเทศชาติ ต่อไป”

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 2 = 4