ความเคลื่อนไหว
โรงเรียนเทศบาล 2 บางปุ จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเทศบาล 2 บางปุ จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2559


เมื่อวันที่ 17-18 มี.ต.60 ที่โรงเรียนเทศบาล 2 บางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯสมุทรปราการ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 บางปู ร่วมกันจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนายอดุลย์ อนุชปรีดา รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปู ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับเด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 119 คน โดยมีนางสุวภีร์ รัตนวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 บางปู ในนามคณะผู้จัดงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายบรรจง โตสงวน ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล.2 (บางปู) ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบางปู คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 บางปู เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียง
สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็ก สร้างความภาคภูมิใจที่เกิดจากความสามารถของตนเอง ซึ่งการเรียนที่ผ่านมานั้น เด็กๆ ได้มีการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ มีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ไขปัญหาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยโรงเรียนเทศบาล 2 บางปู ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มุ่งให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เติบโตเป็นผลเมืองที่ดี แก่สังคมต่อไป
โดยบรรยากาศภายในงาน ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับ ครูดีเด่น จำนวน 3 ท่าน และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง จำนวน 10 ท่าน อีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

5 + 4 =