ความเคลื่อนไหว
โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


166322 166324 166325 20160811_841 20160811_1360 20160811_1943 20160811_2171 20160811_2298 20160811_2564 20160811_3024 20160811_5722 20160811_7115 20160811_9885

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.59 ที่โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นางพริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลตำบลบางปู เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมีนาง สุวภีร์ รัตนวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) ในนามของคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายบรรจง สงวน ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล.2 (บางปู) และคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นการสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างแม่กับลูก พร้อมทั้งเสริมสร้างให้บุคคลในสถานศึกษาและชุมชน มีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมคือ 1.เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะแม่ของแผ่นดิน ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย 2.เพื่อให้ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ 3.เพื่อให้คุณแม่ได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนที่พึงมีต่อลูกครอบครัว 4.เพื่อประกาศ เกียรติคุณ และเผยแพร่คุณความดีของแม่และลูกที่พึงปฏิบัติต่อกันให้ชุมชนได้รับรู้และยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี 5.เพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติในเรื่องความกตัญญูกตเวทีที่แม่และลูกพึ่งปฏิบัติต่อกันให้คงอยู่สืบไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

33 − 27 =