ความเคลื่อนไหว
โรงเรียนเทศบาล 2 บางปู จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “เฟื่องฟ้าเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเทศบาล 2 บางปู จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “เฟื่องฟ้าเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560


วันที่ 6 ต.ค. 60 ที่ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 บางปู ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ นางสาวรำพึง สอนใจ รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน “เฟื่องฟ้าเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายธนวัฒน์ บุญช่วย ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 บางปู และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก
สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียน “เฟื่องฟ้าเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้ ทางโรงเรียนเทศบาล 2 บางปู ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อให้คณะครู นักเรียน ได้แสดงออกในกิจกรรมกีฬาอย่างเหมาะสม ห่างไกลสิ่งเสพติด อบายมุข เป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง 2.เพื่อสร้างความสามัคคีภายในสถาบัน รู้จักการทำงานเป็นทีม 3.เพื่อปลูกฝังคุณธรรมอันพึงประสงค์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี
โดยแบ่งประเภทชนิดกีฬาออกเป็น 7 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล ,ขว้างบอล ,กระโดดไกล ,วิ่ง 30 เมตร 50 เมตร ,วิ่งเก็บของ ,วิ่งอ้อมหลัก และชักเย่อ โดยแบ่งคณะครู และนักเรียนออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว ,สีฟ้า และสีชมพู ร่วมทั้งสิ้น จำนวน 431 คน

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

74 + = 79