ความเคลื่อนไหว
โรงไฟฟ้าพระนครใต้จัดการประชุมไตรภาคี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

โรงไฟฟ้าพระนครใต้จัดการประชุมไตรภาคี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

วันนี้ (วันที่ 4 เมษายน 2561) โรงไฟฟ้าพระนครใต้จัดการประชุมไตรภาคี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม พร้อมมีนายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าพระนครใต้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน โรงไฟฟ้าพระนครใต้
โดยในการประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานตลอดปี 2560 ของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ความคืบหน้าของโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 พร้อมมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโครงการในระยะการก่อสร้าง รายงานสรุปการทำกิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ พร้อมด้วยรายงานด้านสิ่งแวดล้อม อันประกอบไปด้วย คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ และเสียง ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามถึงข้อสงสัย และข้อวิตกกังวลจากรายงานดังกล่าว
ทั้งนี้ นางศิวพร ได้กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ว่าดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และมีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งให้ช่วยปลูกฝังจิตสำนึกความอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเยาวชนและชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ไม่ว่าจะเป็นการแยกขยะ หรือการเล็งเห็นความสำคัญของป่าชายเลนที่ลดลงในบริเวณบ้านขุนสมุทรจีน ทั้งยังให้ให้ความสำคัญเรื่องการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับเยาวชนและผู้สูงอายุในชุมชน นอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องดินทรายที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง และยังห่วงใยเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าที่กำลังอยู่ในช่วงระบาด
นอกจากนี้ยังได้มีการบรรยายประชาสัมพันธ์โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จาก FSRU ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ให้ที่ประชุมได้รับฟังและเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงการอีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

6 + 3 =