ความเคลื่อนไหว
โรงไฟฟ้าพระนครใต้จัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจอนุรักษ์สายน้ำคลองบางนางเกรง

โรงไฟฟ้าพระนครใต้จัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจอนุรักษ์สายน้ำคลองบางนางเกรง

และคลองบางโปรง และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 โรงไฟฟ้าพระนครใต้จัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจอนุรักษ์สายน้ำคลองบางนางเกรง บริเวณหมู่ที่ 1 และ 5 ตำบลบางด้วน และคลองบางโปรง ตำบลบางโปรง พร้อมด้วยกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2561 โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจากนายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าพระนครใต้ กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าว และทั้งนี้นางสายสุนีย์ สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วนให้เกียรติเป็นประธาน
โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยพันธุ์ไม้ที่ร่วมกันปลูกบริเวณตลอดเลียบคลองบางนางเกรง ได้แก่ ต้นแค ต้นหว้า ต้นมะรุม ต้นยอ และต้นมะขาม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์หลายอย่าง ทั้งเพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณเลียบคลอง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน และพันธุ์ไม้ดังกล่าวยังสามารถนำมารับประทานได้อีกด้วย
จากนั้นยังได้มีการทำกิจกรรมในโครงการประชารัฐร่วมใจอนุรักษ์สายน้ำคลองบางนางเกรง ประจำปี 2561 อันได้แก่ เก็บขยะตลอดลำคลองบางนางเกรง ต้นใบจากที่กีดขวางการสัญจรทางน้ำ ร่วมกันทำน้ำหมักจุลินทรีย์ และปั้นจุลินทรีย์บอล เพื่อนำไปใช้ในการบำบัดน้ำในลำคลองของชุมชน
ทั้งนี้โรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้จัดโครงการประชารัฐร่วมใจอนุรักษ์สายน้ำคลองบางนางเกรง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 อันเพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในลำคลองของชุมชน พร้อมสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนเล็งเห็นความสำคัญในการร่วมกันดูแลทรัพยากรในชุมชนอย่างยั่งยืน

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 3 = 7