ความเคลื่อนไหว
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ร่วมงานประเพณีสงกรานต์กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ประจำปี 2561

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ร่วมงานประเพณีสงกรานต์กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ประจำปี 2561

วันที่ 13 ,14 และ 17 เมษายน 2561 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ได้เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดยในวันที่ 13 เมษายน 2561 นางสาวนัทธมน ช้างศรี วิทยากรระดับ 6 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (วก.6 หปต-ฟ.) ได้เข้าร่วมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในชุมชนบางโปรง ซอย 11 พร้อมมอบร่มให้กับผู้สูงอายุ และจากนั้นนายสมาส สุธาธีระเนตร หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชุดที่ 1 (กผรรต1-ฟ.) นำคณะผู้ปฏิบัติงาน CSR โรงไฟฟ้าพระนครใต้เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ชุมชนตำบลบางหัวเสือ โดยได้ร่วมเดินขบวนแห่นางสงกรานต์ และร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป ณ วัดบางหัวเสือ
วันที่ 14 เมษายน 2561 นายชาญศักดิ์ ธานี วิศวกรระดับ 9 กองการผลิตโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชุดที่ 2 (วศ.9 กผรรต2-ฟ.) นำคณะผู้ปฏิบัติงาน CSR โรงไฟฟ้าพระนครใต้ เข้าร่วมขบวนแห่นางสงกรานต์ชุมชนตำบลบางโปรง โดยมีนายพงษ์วรรณ ศุขโภคา นายก อบต.บางโปรง เข้าร่วมเดินขบวนอีกด้วย และในวันที่ 17 เมษายน 2561 นายธานี จำเนียรกาล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (อรต.) นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (วศ.11 อฟต.) นำคณะผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าพระนครใต้เข้าร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ชุมชนตำบลบางโปรง ณ วัดบางโปรง และหลังจากนั้น นายนพดล แสนชื่น ช่างระดับ 9 ทำหน้าที่แทนหัวหน้าแผนกบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องวัด (ช.9 ทนท.หบอรต1-ฟ.) นำคณะผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ชุมชนบางหญ้าแพรก ณ วัดบางหญ้าแพรก
ทั้งนี้โรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์ร่วมกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้เป็นประจำทุกปี อันเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยต่อไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 3 = 1