ความเคลื่อนไหว

การศึกษา ศาสนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1จัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ และเนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 เพื่อหาตัวแทนไปร่วมแข่งขันระดับจังหวัดต่อไป

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.60 ที่ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวก ... Read More »

คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1จัดงานแสดงความยิน ด้วยดวงจิตที่ผูกพัน ไม่มีวันเสื่อมคลาย ปรับตำแหน่งใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.60 ที่ห้องประชุมอาคาร1ชั้น 3 สพป.สมุทรปรา ... Read More »

โรงเรียนพิบูลประชาบาล จัดประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน รับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.60 ที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนพิบูลประชาบาล ... Read More »

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมปฏิบัติการ ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสถานศึกษาตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่

วันที่ 20 พ.ค.60 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ... Read More »

วัดอโศการาม จัดพิธีสวดมนต์วันอัฏฐมีบูชา

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.60 ที่บริเวณพระวิหาร และพระธุตังคเจดีย์ ว ... Read More »

พุทธศาสนิกชนชาวชุมชนวัดพุทธภาวนาราม ร่วมกันทำบุญตักบาตร ในวันอัฏฐมีบูชา ซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.60 ที่วัดพุทธภาวนาราม ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำ ... Read More »

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ในกลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ในหลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy )

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.60 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษานอกร ... Read More »

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น รุ่นที่ 132 ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.60 ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 วิทยาลัยสา ... Read More »

กลุ่มบริษัทเมืองโบราณ จัดพิธีสวดอุปปาตะสันติ และพิธีเวียนเทียนรอบพระธาตุบังพวน เนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.60 ที่พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณ ตำบลบางปูใหม่ ... Read More »

พุทธศาสนิกชนชาวตำบลบางปู และใกล้เคียง ร่วมกันทำบุญตักบาตรรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร และร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.60 ที่วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ตำบลบางปูใหม่ ... Read More »