ท้องถิ่น

อบต.ราชาเทวะ จัดโครงการดับเพลิงน้อยเพื่อป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ สำหรับเด็กนักเรียน

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%b0-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94

อบต.ราชาเทวะ จัดโครงการดับเพลิงน้อยเพื่อป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ สำหรับเด็กนักเรียน ของโรงเรียนในเขตตำบลราชาเทวะ ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ โดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จัดกิจกรรมโครงการดับเพลิงน้อยป้องกันอัคคีภัยสำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตตำบลราชาเทวะ และโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟร่วมกับโรงเรียนในเขตตำบลราชาเทวะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม -1 กันยายน 2563 โดยมี นายอภิชาติ นกขมิ้น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ร่วมฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เบื้องต้น ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลราชาเทวะ จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบไปด้วย โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว โรงเรียนพรหมพิกุลทอง โรงเรียนคลองลาดกระบัง และโรงเรียนเทวะคลองตรง โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเด็กนักเรียน ทั้ง 4 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ ในครั้งนี้ จำนวน 811 คน แบ่งออกเป็น ภาคเช้า ฝึกอบรมดับเพลิงน้อยป้องกันอัคคีภัยสำหรับเด็กนักเรียน และภาคบ่ายฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับบุคลากรทางการศึกษา

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทย ประสบปัญหาอุทกภัยและสาธารณภัย ที่ค่อนข้างจะรุนแรง และหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอุบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์เช่นอุบัติภัยที่เกิดจากคมนาคม รถไฟตกรางก๊าซระเบิดไฟไหม้ตึกถล่ม การระเบิดของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น ซึ่งพายต่างๆ เหล่านี้ได้ กลายเป็นปัญหาสำคัญ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงและมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรง เพิ่มขึ้นทุกปี ก่อให้เกิดความสูญเสีย ทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนเศรษฐกิจ และสังคมตลอดจนความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันการเกิดอัคคีภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกเวลา ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการส่งเสริมให้ประชาชนภายในตำบลได้มีความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันและระงับเหตุในเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การลดความสูญเสีย ที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ จึงได้จัดโครงการดับเพลิงน้อยป้องกันอัคคีภัย สำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตตำบลราชาเทวะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลราชาเทวะ เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ด้านทักษะการปฏิบัติและการใช้เครื่องมือดับเพลิงอย่างถูกต้อง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลราชาเทวะ ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเคลื่อนย้ายอพยพเด็กนักเรียนไปยังสถานที่ปลอดภัย อย่างถูกต้องรวดเร็วลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ นำไปใช้ในการป้องกันอัคคีภัยในชีวิตประจำวัน เป็นการลดการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษาบ้านเรือนและชุมชนของตนอีกทางหนึ่งด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*