สังคมท้องถิ่น

คืบหน้าไปกว่า 90% แนวความคิดการออกแบบพื้นที่ใช้สอยและนิทรรศการภายใน”อุทยานการเรียนรู้

%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%9a%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-90-%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84

คืบหน้าไปกว่า 90% แนวความคิดการออกแบบพื้นที่ใช้สอยและนิทรรศการภายใน”อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ คาดว่าปลายปี พ.ศ.2564 จะเปิดให้ชมได้

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้า แนวคิดการออกแบบพื้นที่ใช้สอยและนิทรรศการภายใน อุทยานการเรียนรู้อ่าวไทย หอชมเมืองสมุทรปราการ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ใจกลางเมืองปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยหอชมเมืองสมุทรปราการ สร้างขึ้นบนเนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวาอาคารสูงประมาณ 179 เมตร เป็นแหล่งเรียนรู้ศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดสมุทรปราการในทุกๆ ด้าน และจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม ภายในอาคารประกอบด้วยส่วนนิทรรศการ จะมีทั้งหมด 3 ชั้น แบ่งออกเป็น 6 โซน ซึ่งในแต่ละโซนจะเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและยังมองไปถึงอนาคต สำหรับโซนแรก ชื่อว่า “ปากน้ำเมื่อนานมา” จะอยู่ที่บริเวณชั้น 2 ซึ่งเป็นท่าเรือปัจจุบัน หรือเรือเมล์ โดยนั่งข้ามฟาก ชมภาพยนตร์ย้อนประวัติเมืองปากน้ำ เรื่องเล่าความเป็นเมืองหน้าด่านในแต่ละยุคสมัย จนมาไปถึงท่าเรือในอดีต หรือเรือสำเภา ซึ่งเป็นโซน 2 “เข้าท่าเมืองหน้าด่าน” เป็นการเล่าเรืองความเป็นมาของคลังสินค้า มีสินค้านำเข้าออกที่สำคัญ ต่อไปโซนที่ 3 “ปรากฏเป็นปราการ” เป็นการเล่าเรื่องการค้าขายในยุคอดีต เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และบทบาททางการค้าขายของชาวจีน บทบาทชุมชนมอญ ชุมชนมุสลิม ที่มีความโดดเด่นทางวัณธรรม ประเพณี ตลอดจน ประวัติการสร้างองค์พระสมุทรเจดีย์ การหลอมรวมความสามัคคีของผู้คน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

ต่อไปโซน 4 “ปราการป้องแผ่นดิน” เป็นการเล่าเรื่องการคุกคามของฝรั่งเศสในอินโดจีน การเตรียมสงคราม ความสูญเสียผลจากสงคราม ร.ศ.112 การเสียค่าปรับให้ฝรั่งเศสโดยใช้เงินถุงแดง การเปลี่ยนผ่านจากสงคราสู่การพัฒนาเมือง การปฏิรูปการปกครอง การเสร็จประพาสยุโรปครั้งแรก กำเนิดโรงเรียนนายเรือ ความสำคัญของพระราชวังสมุทรปราการ ในสมัย ร.5 ทางรถไฟสายปากน้ำ ที่มาการไปรณีย์ โทรเลข โทรศัพท์แห่งแรกของประเทศสยาม บรรยากาศสถานีรถไฟ สถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศบางปู โดยรถปาร์คนายเลิศ จากสุขุมวิท จนถึงโซน 5 “ประตูด่านสานเศรษฐกิจ” จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเกษตร เมืองเศรษฐกิจสีเขียว อุตสาหกรรมขับเคลื่อนชีวิต ศูนย์รวมกระจายสินค้า ฮับโลจิสติกส์สู่อาเซียน และโซยสุดท้าย “มองการไกลไปด่านหน้า” จะเล่าถึงภาพอนาคตสมุทรปราการ ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ ซึ่งมีทั้งกระเช่าไฟฟ้า รถไฟฟ้า โดยมีการโชว์รูปแบบโมเดลทั้งจังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับพื้นที่ชั้น 3 จะเป็นห้องประชุม พื้นที่ชั้น 4 ลานอเนกประสงค์ ส่วนชั้น 6,7,8 เป็นพื้นที่สำนักงาน ชั้น 12 เปิดให้บริการส่วนร้านอาหาร ชั้นที่ 13,14 เป็นจุดชมวิว ชั้นที่ 15 เป็นนิทรรศการเทิดพระเกียรติ นอกจากนี้ ที่อยู่ชั้นบนสุดของอาคาร เป็นจุดชมวิวเมืองปากน้ำ 360 องศา มองเห็นเขตตัวเมืองปากน้ำได้ทุกทิศทางผ่านกระจกใส สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ไกลไปจนถึงส่วนของทะเลปากอ่าวไทย เป็นจุดชมวิวของตัวจังหวัดที่ทุกคนจะได้เห็นผังเมือง อ่าวไทย ผืนป่ากะเพาะหมูหรือบางกระเจ้า ส่วนไฮไลท์จะอยู่ที่ ในตอนกลางคืนอาคารหอชมเมืองแห่งนี้มีการ ประดับไฟหลากหลายสี สวยงาม ซึ่งคาดว่าปลายปี พ.ศ.2564 จะเปิดให้ชมได้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*