สังคมท้องถิ่น

สพจ. สมุทรปราการ ร่วมกับ สพอ. พระประแดง Kick Off ตีฆ้องร้องป่าว ประกาศสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้นแบบในการปลูกพืชผักสวนครัว

%e0%b8%aa%e0%b8%9e%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a

สพจ. สมุทรปราการ ร่วมกับ สพอ. พระประแดง Kick Off ตีฆ้องร้องป่าว ประกาศสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้นแบบในการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ Kick Off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคุ้งบางกะเจ้า ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างผู้นำชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในทุกระดับ โดยการให้ผู้นำเป็นแบบอย่างในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นกำลังในการขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยความต่อเนื่อง การพัฒนาไม่ได้มีแบบแผนตายตัว ต้องดำเนินการตามภูมิสังคมของชุมชนให้เกิดการระเบิดจากข้างใน น้อมนำหลักการทรงงานมาเป็นเทคนิคในการขับเคลื่อนงาน สำหรับการดำเนินกิจกรรมที่ 2 ซึ่งกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 วันนี้เป็นวันแรกของการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กลุ่มองค์กรสตรี อสม. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จำนวน 15 คน โดยมีกิจกรรมดังนี้

1. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษด้วยคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน สร้างแรงจูงใจต่อการขับเคลื่อนงาน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น Change for Good สร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร แก่พี่น้องประชาชน เช่น ตำบลโก่งธนู จังหวัดลพบุรี ภายใต้โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” รณรงค์ให้ทุกหลังคาเรือนมีการคัดแยกขยะ สร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะเปียก ดูแลรักษาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน การปลูกผักสวนครัว สร้างคลังอาหารเพิ่มขึ้น

2. การเรียนรู้หัวข้อ “การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ”และเวทีถอดบทเรียน

3. ประธานในพิธีถวายความเคารพ และเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และประธานนำกล่าวสำนึกโครงการจิตอาสาพระราชทาน โดยทุกขั้นตอนมีทีมวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 ประกอบด้วย นายณัฐวุฒิ เจริญศุภนิมิต นายศักดิ์พัฒ รักษาชล และนายทรงยศ ใจวงษ์ เป็นผู้นำปฏิบัติ พร้อมทั้งนี้วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 ได้ให้ความรู้ที่เน้นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย พระราชกรณียกิจที่สำคัญ

4. การตั้งปณิธาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ของ ประธาน แกนนำหมู่บ้าน และเด็กนักเรียนจากโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก โดยการนำกระดาษสีเหลืองรูปหัวใจ 2 แผ่น แผ่นที่ 1 ให้แกนนำเก็บไว้ที่ตัว แผ่นที่ 2 นำไปวางไว้ที่พานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

  1. นำเด็กนักเรียนจากโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอกเข้าสู่ฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การทำปุ๋ยไส้เดือน การเพาะเห็ด ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคุ้งบางกะเจ้า
  2. การมอบทุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก โดยทีมวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904
    สำหรับ กิจกรรมครั้งนี้จะทำให้แกนนำของหมู่บ้าน เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง เกิดความรัก เทิดทูลในสถาบันหลักของชาติ และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงจากหมู่บ้านเข้มแข็ง สู่ตำบลเข้มแข็ง และอำเภอเข้มแข็งต่อไปได้ โดยใช้กลไก 1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการอย่างเคร่งครัด
0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*