สังคมท้องถิ่น

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 จำนวน 32 ทุน

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%97-%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%a5

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 โรงเรียนในพื้นที่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 32 ทุน

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 22 พ.ย. 65 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2585 ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชาญยุทธ เสีอจุ้ย ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าพิธีมอบทุนการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่โครงการระบบท่อส่งก๊าซฯธรรมชาติบนบก จากบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ

ทั้งนี้ มีนายประพจน์ แย้มพราย กำนันตำบลบางพลีใหญ่, นายยุทธนา สังข์ทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบางพลีใหญ่, นายวสันต์ บานแย้ม ประธานกรรมการสถานศึกษา และนางสาวภูริตา มีวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางแก้ว (ภิรมณ์ประชาราษฎร์) รวมถึงตัวแทนคุณครูจากโรงเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษา เข้าร่วมในพิธี สำหรับในปี 2565 โครงการระบบท่อส่งก็าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 20 โรงเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 135 ทุน สำหรับในพื้นที่ของ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท ปตท. จำนวนทั้งสิ้น 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ, โรงเรียนคลองบางแก้ว (ภิรมย์ประชาราษฎร์) และโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) จำนวนทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 32 ทุน

โครงการระบบทอส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ พาดผ่านพื้นที่ 2 จังหวัดได้แก่ จังหวัดจะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางประมาณ 57 กิโลเมตร โดยพื้นที่ของอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการมีแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติพาดผ่าน 15.9 กิโลเมตร สถานะปัจจุบัน โครงการฯ อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งคาดว่าโครงการจะเริ่มก่อสร้างประมาณไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 และก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณไตรมาส ปี พ.ศ 2568 ทั้งนี้ ปตท ได้ดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคส่วน ควบคุมไปกับการดูแลสังคมและชุมชนในพื้นที่โครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*