สังคมท้องถิ่น

หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเปราะบางจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมแจ้งผลการพิจารณา และปรับปรุงข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเปราะบาง ปี 2566

%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%9b

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมกระจก วัดพิชัยสงคราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเปราะบางจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมแจ้งผลการพิจารณา และปรับปรุงข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเปราะบาง ปี 2566 ตามที่แกนนำภาคีเครือข่าย ได้เสนอโครงการ “โครงการย่อย 33 โครงการ” เพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเปราะบาง ปี 2566 จากหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเปราะบางจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำเสนอรายละเอียดการดำเนินการพร้อมตอบข้อซักถามของคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมกลั่นกรองทางวิชาการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น ทางคณะผู้ทรงคุณวุฒิมีมติว่า ข้อเสนอโครงการ ผ่านการพิจารณา โดยมีประเด็นสำหรับปรับปรุงโครงการ เพื่อให้ข้อเสนอโครงการมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในการนี้จึงให้ปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ทรงคุณวุฒิให้ครบถ้วน

ทางหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเปราะบางจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้ดำเนินการประสาน แกนนำภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ที่ส่งเสริม ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในประชากรกลุ่มเปราะบาง ทั้ง 33 โครงการ เข้าร่วมประชุม Work Shop ปรับข้อเสนอตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแบ่งกลุ่มเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1.การส่งเสริมอาชีพเพื่อเป้าหมายคุณภาพชีวิต และสุขภาพที่ดี จำนวน 9 โครงการ 2. ส่งเสริมทักษะการดูแลกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพที่ดีทางด้านร่างกายและจิตใจ จำนวน 9 โครงการ 3. การสร้างอาหารในชุมชนเพื่อโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ จำนวน 9 โครงการ 4. นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและทักษะที่จำเป็นในกลุ่มเปราะบางให้มีศักดิ์ศรีทางสังคม เช่น ทักษะชีวิต การประยุกต์องค์ความรู้ ภูมิปัญญา การศึกษา เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 โครงการ

โดยมี นางสาวไพเราะ แจ่มจักษุ ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้การจัดการสุขภาวะประชากรกลุ่มเปราะบาง นายสิทธิพงษ์ พลอยงาม พม.สป.และทีมพี่เลี้ยง จากหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเปราะบางจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นวิทยากร ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*