เพิ่มศักยภาพ ครูผู้ปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณ

0
378

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 กันยายน 61. เวลา. 08.30. น.ที่ห้องประชุมโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว. อำเภอบางพลี. จังหวัดสมุทรปราการ. จัดให้มีพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ. เรื่อง. ข้อสังเกตในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา. โดยความร่วมมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 เขต 2และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6. มีนายกิตติศักดิ์. ชาญอักษร. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา. เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ นางปภาภรณ์. ศรีแพทย์. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต. 1 กล่าวรายงาน. ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน. เจ้าหน้าที่การเงิน. เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ. รวมทั้งสิ้น 700 คน

การอบรมครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณเกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่. ที่จะต้องรับผิดชอบ. เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและนโยบายที่กำหนด
สำหรับวิทยากรได้แก่คุณวันชัย. ธงชัย. ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์. สพฐ.คุณสุธิรา. ทองศิลป์. นักวิชาการพัสดุชำนาญการ.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here