จังหวัดนนทบุรี จัดงานมหกรรมวิถีคนนนท์ ชุมชนพอเพียง สู่ความยั่งยืน

0
367

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าสัมมาชีพชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมวิถีคนนนท์ ชุมชนพอเพียง สู่ความยั่งยืน ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความภูมิใจในความเป็นคนนนท์และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักที่ 3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน อาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5 ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี
สำหรับการจัดงานมหกรรมวิถีคนนนท์ ชุมชนพอเพียง สู่ความยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5 ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการเปิดโอกาสให้กับสินค้าสัมมาชีพชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพ แต่ขาดช่องทางการจำหน่าย ได้มีช่องทางการตลาด/ช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ยังเป็นการนำเสนอผลงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการออมและแนวทางจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ลดรายจ่าย สร้างรายได้แก่ครัวเรือน และการแก้ปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here