ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดทำแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

0
196

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดทำแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เตรียมจัดตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเดินทาง
ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ คาดว่าจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวรวมแล้วกว่า 1.95 ล้านคน หรือเฉลี่ยวันละ 195,633 คน

น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ) เปิดเผยว่า เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน จะมีผู้โดยสารเดินทางท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก โดยช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 -18 เมษายน 2562 (รวม 10 วัน) ทสภ. คาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการรวมทั้งสิ้นประมาณ 1.95 ล้านคน หรือเฉลี่ยวันละ 195,633 คน โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 1,622,172 คน และผู้โดยสารภายในประเทศ 334,153 คน หากเปรียบเทียบกับช่วงสงกรานต์ของปีที่แล้วพบว่าจำนวนผู้โดยสารมีการขยายตัวในภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.98 ในส่วนของเที่ยวบินคาดว่าจะมีเที่ยวบินให้บริการรวมทั้งสิ้นประมาณ 10,968 เที่ยวบิน หรือ เฉลี่ยวันละ 1,097 เที่ยวบินเพิ่มขึ้นร้อยละ 7

โดยในจำนวนเที่ยวบินทั้งหมดนี้ มีสายการบินประจำและสายการบินเช่าเหมาลำจำนวน 8 สายการบินขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษ รวมทั้งสิ้น 130 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 81 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 49 เที่ยวบิน โดยสายการบินที่ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษมากที่สุด 3 อันดับ คือ สายการบินไทยสมายล์ จำนวน 44 เที่ยวบิน สายการบินไทยเวียตเจ็ท จำนวน 42 เที่ยวบิน และสายการบินเอเชียแอตแลนติก แอร์ไลน์ส จำนวน 11 เที่ยวบิน

น.ท.สุธีรวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ทสภ. จึงได้มีการจัดทำแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของผู้โดยสารขึ้น โดยได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอประจำทุกจุด นอกจากนี้เพื่อให้เข้ากับเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ทสภ. ได้จัดให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สวมเสื้อลายดอกทุกเคาน์เตอร์ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างวันที่ 10 – 17 เมษายน 2562 พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ Airport Ambassador ประจำพื้นที่ต่างๆ ในอาคารผู้โดยสาร เพื่อทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำในการใช้บริการด้านต่างๆ แก่ผู้โดยสาร โดยจะให้บริการในรูปแบบ Walking Staff และการจัดเจ้าหน้าที่ล่ามแปลภาษาต่างๆ อาทิ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษารัสเซีย และภาษาฝรั่งเศส/ ภาษาอาหรับ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีการเตรียมจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลและเตรียมรถเข็นกระเป๋า เพื่อให้มีจำนวนที่เพียงพอต่อการใช้งานกระจายตามจุดต่างๆ อย่างทั่วถึง การจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ระบบต่างๆ เช่น ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน สะพานเทียบเครื่องบิน ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา เป็นต้น

นอกจากนี้ ทสภ. ได้มีการประสานความร่วมมือ บก.ตม.2 ให้จัดเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองให้เพียงพอกับปริมาณผู้โดยสารในแต่ละช่วงเวลา พร้อมจัดให้มีพนักงานคอยอำนวยความสะดวกและตรวจเอกสารก่อนเข้าจุดตรวจหนังสือเดินทาง รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารสัญชาติไทย , สิงคโปร์ และฮ่องกง ในการใช้เครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Auto Gate) เพื่อให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ทสภ. ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร หรือ Airport Operation Center: AOPC เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานทั้งด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้อง CIP 5 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 24.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9950 โดยภายในศูนย์ฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การบริการผู้โดยสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

น.ท.สุธีรวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า ด้านการบริหารจัดการระบบจัดคิวรถแท็กซี่ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยได้มีการรับสมาชิกผู้ขับขี่รถแท็กซี่เพิ่มจำนวน 500 คัน เพื่อให้มีรถแท็กซี่บริการอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ทสภ. ได้ร่วมมือกับสำนักงานขนส่ง จังหวัดสมุทรปราการ กรมการขนส่งทางบก ในการจัดให้มีการตรวจสภาพความพร้อมของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ โดยการตั้งจุดตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์ และตรวจสอบหาสารเสพติด รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านการคมนาคมอื่นๆ อาทิ การให้บริการรถเช่าแบบขับเอง, การให้บริการรถ Limousineการให้บริการรถตู้สาธารณะ นอกจากนี้ได้มีการเตรียมพื้นที่จอดรถรองรับการให้บริการกว่า 7,897 คัน รวมถึง ทสภ. ได้จัดที่จอดรถฟรีบริเวณพื้นที่ลานจอดรถระยะยาวโซน C ให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ทสภ. โดยจะเริ่มยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2562 ไปจนถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 17 เมษายน 2562 ซึ่งพื้นที่จอดรถดังกล่าวสามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 700 คัน โดย ทสภ. ได้จัดเตรียม Shuttle Bus สำหรับวิ่งให้บริการรับ – ส่งผู้โดยสารระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน C กับอาคารผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที
น.ท.สุธีรวัฒน์ กล่าวในตอนท้ายว่า เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว จะมีผู้โดยสารเดินทางเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารเดินทางเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางมายังท่าอากาศยานประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนเที่ยวบินออก และอาจเลือกเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้า Airport Rail Link, Airport Limo Bus Express, รถรับส่งระหว่างสุวรรณภูมิ- ดอนเมือง, รถโดยสารประจำทาง ขสมก., รถโดยสาร บขส. ฯลฯ แทนการเดินทางโดยรถยนต์จะได้รับความสะดวกมากกว่า ทั้งนี้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here